تانک TLC

بشر

ارلن مایر

بالن ژوژه

قطره چکان

شیر مایعی و بودری

استوانه مندرج

مخزن بورت

باریل

لامه

سه راهی

قیف شیشه ای

سیستم فیلتراسیون

دکانتور

پیکومتر ساده

پیکومتر ترمومتردار

بطری در آبی

بالن ته گرد

بالن ته صاف

دیسکاتور

لوله آزمایش ساده

لامل

قفل هوا

سانتریفیوژ

بن ماری

سمپلر و دیسپنر

هات پلیت

ویسکوزیمتر

ارلن سر سمباده

سری سوکله

سری کجلدال

لوله آزمایش سر پیچ دار

زانویی

شیر ساعت

آب مقطرگیری

پلاری متر

شوف بالن

همزن مکانیکی

دوربین

بیستور

ارلن خلاء

بورت اتوماتیک

لوله سانتریفیوژ

قطره گیر

گاز شور